Fågellokaler på sydvästra delen av Falsterbonäset:
Nabben, Måkläppen, Fyren, Kolabacken, Södra Flommen, Falsterbo park.

Alla dessa lokaler är belägna på den sydvästligaste delen av Falsterbonäset. Nabben är en av de mest välbesökta svenska flyttfågel-lokalerna och då framför allt förstås under hösten. Ett besök är ofta mycket givande oavsett årstid, undantaget riktigt kalla vintrar när havet är fruset långt ut från land. Söder om Nabben ligger den f.d. ön Måkläppen (syns ej på kartan). Området innanför Nabben domineras av Falsterbo golfbana, vilket innebär att det är relativt öppet och högre vegetation förekommer bara som isolerade dungar och buskage.

Vägbeskrivning

I rondellen vid slutet av väg 100, kör man åt vänster mot Falsterbo. Inne i byn svänger man åt vänster, strax efter ”Falsterbogrillen” (kiosk), in på Östergatan. Man har då Falsterbo park till vänster hela tiden. Vid Östergatans slut tar man åt vänster för att besöka Falsterbo park. Om man skall till Nabben tar man i stället till höger och följer vägskyltarna ”Falsterbo Fyr” eller ”Falsterbo GK” (golfklubb). Man åker genom centrum och sedan längs Fyrvägen tills man kommer till parkeringsplatsen vid vägens slut. Parkeringen ligger alldeles vid foten av Kolabacken och man ser Fyren rakt västerut.

Under högsäsongen på hösten är både parkeringen och Fyrvägen ofta överbelamrade med bilar. Ett gott alternativ är då i stället att följa skyltningen ”Flommens GK” och parkera där (se kartan). Sedan vandrar man över Sopbron, förbi Södra Flommen och vidare längs västra stranden ut till Nabben (drygt 2 km).

Nabben och Måkläppen

 

Nabben är Falsterbonäsets sydvästliga udde och den klassiska lokalen för flyttfågelstudier. Här har sträcket räknats under de flesta höstar sedan början av 1940-talet. Det gäller att vara på plats redan i gryningen, eftersom många arter börjar sträcka så snart det ljusnar.

De flesta fågelskådare börjar nästan alltid sina Falsterbodagar på Nabben. Är sträcket gott och vädret gynnsamt kan man med god behållning stanna hela dagen, det finns möjligheter att se sträck av snart sagt alla sorters flyttfåglar. Särskilt skall framhållas sjöfågel- och småfågelsträcket samt rovfågelsträck vid sydvästlig vind. Rastande skarvar, gäss, änder, vadare och måsar ses längs stränderna och på Måkläppen.

"Höststräcket" börjar faktiskt redan i juni då måsar och starar beger sig iväg åt sydväst. I juli tillkommer många vadararter samt tärnor. Särskilt i samband med lågtryckspassager kan "sommarsträcket" under vissa dagar vara intensivt och nå femsiffriga summor.


Utanför Nabben ligger Måkläppen, tidigare en ö, men sedan 1990 (dessvärre) förbunden med land via en lång sandrevel. Måkläppen är Sveriges äldsta naturreservat med drygt 100 år på nacken.

Under denna tid har flera "eror" passerat. En period dominerades av tärnor och skrattmåsar som häckade i stora antal. De trängdes så småningom undan av gråtruten, som nådde upp till över 3 000 par på 1970-talet och samtidigt fanns upp till 400 par ejder häckande på ön.

Därefter har det gått utför. I och med att ön närmade sig land och slutligen växte ihop med detta blev predationen från i synnerhet räv alltför besvärande för fåglarna. Numera häckar färre än 100 fågelpar på Måkläppen, oftast med mycket dåligt resultat, eftersom räven tillåts att vara bofast där ute.

Måkläppen är också känd som sydkustens enda tillhåll för sälar. Både knubb- och gråsäl förekommer och föder ungar här.

Under tre månader (november-januari) är det inte beträdnadsförbud på Måkläppen, från början nog en eftergift åt några få bärnstensletare på orten. I och med den landfasta förbindelsen har det emellertid nu urartat till "allmänhetens åkning" med ett hejdlöst rännande av ibland flera hundra besökare per dag. Detta gagnar naturligtvis inte vare sig sälar eller rastande fåglar.

Vi rekommenderar därför alla att inte besöka Måkläppen så att djurlivet får vara i fred!


 

Beträdnadsförbud råder på Måkläppen 1 februari-31 oktober.
Hundar får aldrig vistas i reservatet.

Fyren

 
Fyren är ett alternativ till Nabben, särskilt när det blåser. Visserligen går man miste om en del av sjöfågelsträcket men får i gengäld bättre kontroll över småfågelsträcket som ofta går på lägre höjd här. Dessutom störs man inte lika mycket av havets brus, vilket gör att lockläten lättare kan urskiljas. Vid fyren har man också större chans att se invasionsarter (hackspettar, mesar, nötkråkor, nötskrikor m.fl.) i större antal, eftersom de ofta vänder åter innan de når ut till Nabben. En del rastar i fyrträdgården tillsammans med många andra arter, särskilt nattsträckande småfåglar.

Kring Fyren kan man för det mesta hitta bra lä i samtliga vindriktningar, även om ostsidan av trädgården inte rekommenderas på grund av risken att träffas av golfbollar.

Gå aldrig fram till fångstnät som är uppsatta vid fyrträdgården. Näten vittjas regelbundet av fågelstationens personal.

Kolabacken

 
Alldeles vid parkeringsplatsen ligger en liten kulle, Kolabacken, som egentligen är en rest av en koleldad fyrplats från medeltiden, faktiskt är det Skandinaviens äldsta kända fyrplats.

Uppifrån kullen har man god utsikt åt alla håll och det är en bra plats för att se rovfågelsträck vid vindar från västsektorn. Även småfåglar, duvor och invasionsarter ses med fördel från Kolabacken och här som på andra platser finns ibland gott om rastande småfåglar i buskagen. Av den anledningen kan en liten promenad längs golfklubbens övningsbana bort mot Falsterbohus vara givande.

Södra Flommen

 
Södra Flommen är ett numera nästan helt igenvuxet vass- och sävområde. Klarvattenytorna krymper för varje år och som fågellokal har Södra Flommen undergått stora förändringar på ett par decennier. Nuförtiden är det vassfåglarnas hemvist och bland dessa är skäggmesen en nykomling som t.o.m. har häckat i vassen. Småfläckig sumphöna hörs i stort sett årligen visslande under vår- och försommarnätterna. Då kan man också höra den sällsynta grönfläckiga paddans drillande läte samt även de något vanligare strandpaddornas och den ätliga grodans kväkande.

Under höstflyttningen rastar piplärkor och ärlor på omgivande ängar, ibland med ovanliga inslag som fältpiplärka, rödstrupig piplärka och citronärla. I vassen övernattar svalor och gulärlor.

I sydliga och sydostliga vindar kan man se rovfågelsträcket bättre vid Södra Flommen än vid Nabben.

Området inkl. golfbanor tillhör Flommens naturreservat och koppeltvång gäller för hundar under tiden 1 mars-31 oktober.

Falsterbo park

 
Falsterbo park är en unik trädsamling såtillvida att här finns ungefär 70 olika arter av träd och buskar. Även i övrigt har området som park betraktat en egen prägel, eftersom vegetationen tillåts att utvecklas tämligen fritt. Detta gynnar även fågelfaunan och en magnifik kör av småfågelsång möter besökaren under tidiga vårmorgnar.

Till parkens specialerbjudanden för fågelskådare kan räknas brandkronad kungsfågel (särskilt i april) samt lundsångare, mindre flugsnappare och sommargylling (senvåren). Bokdungen precis söder om fågelstationen brukar vara ett bra ställe för dessa arter.

Trädgårdsträdkrypare har iakttagits i parken vid några tillfällen. Under hösten jagar lärkfalkar ofta i gläntorna. Gulhämpling ses måhända inte i själva parken men kan hittas inne i centrala Falsterbo.

Senast ändrad: 2015-08-05, 18:13.Copyright © Falsterbo Fågelstation